Foto: Ludvig Hjelm.

Studentinflytandet är lika aktuellt idag som för hundra år sedan

Studentens rätt att påverka sin utbildning och studiesituation är en tradition att vara stolt över. Där andra högskolor och universitet i världen har hierarkiska system, har svenska lärosäten tack vare en generös högskolelag ett ideal där studenten ses som medskapare till kunskap.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, fyller i dagarna 100 år, något Spionen uppmärksammade med artikeln “Till hundraårsminnet av ett studentmöte i Göteborg”. Som engagerad student värmer det att få ta del av Sveriges kårhistoria, det inspirerar och sätter ens arbete i ett större historiskt sammanhang. I synnerhet värmer det att se hur vårt eget lärosätes studenter spelat en avgörande och varaktig roll i studentinflytandets tillblivelse.

Studentlivets traditioner och studenternas inflytande lever vidare. Alla studenter som tar på sig förtroendeuppdrag som exempelvis studentrepresentant eller heltidare inom studentkåren, eller anstränger sig för att göra något så enkelt som att fylla i en kursvärdering, gör studentinflytandet lika aktuellt idag som förr.

Men studenter är en grupp som ständigt förändras, och studentinflytandet behöver därför ständigt utveckla nya former och hitta nya uttryck. Göteborgs universitets studentkårer, Gus, samarbetsorganet för studentkårer vid Göteborgs universitet, bildades 1994 som ett helt nytt organ, då under namnet Studentkommittén vid Göteborgs universitet. Genom nya former och tätt samarbete mellan studentkårerna arbetar vi hela tiden för att förvalta och förstärka studentinflytandet.

I år står kursvärderingarna i fokus och målet är att förbättra både deras utformning och genomförande, men också att tillse att universitetet som helhet följer regler och lagar. Framförallt vill vi att studenterna får bättre återkoppling på resultatet av kursvärderingarna och får ta del av de förbättringar som genomförs. Studentinflytande är först och främst inte stora ord och fina papper, utan något vi tillsammans gör när vi känner medägandeskap i vår egen utbildning. Precis som för utbildningen som helhet är det dialogen mellan oss och våra lärare som står i centrum, om hur vi bygger en ännu bättre utbildning och vad, mer exakt, det betyder för just oss att utbildningen är och blir bättre.

Men om studentinflytandet alltid är aktuellt, så har studentkårernas viktiga roll än mer aktualiserats under den pågående pandemin. Den plötsliga omställningen till distansundervisning i våras omvandlade kvalitets- och arbetsmiljöfrågor från en långsiktigt viktig till en konkret och högaktuell fråga. På Gus har vi deltagit i universitetets centrala krishantering, där vi värnat studenternas intressen och i varje läge försökt tillse att studenternas röst hörs på samtliga nivåer. Vi har bevakat studenternas intressen, inte minst har det varit viktigt att säkerställa utsatta studentgruppers rättigheter, exempelvis studenter i riskgrupp och internationella studenter. Vi har också sett ett ökat antal anmälningar om fusk och en debatt kring integritet rörande videoövervakning i hemmiljö under examination.

Om det så gäller fusk vid examination och videoövervakning, studentrabatter eller förbättringar på ett program eller en kurs, så är studentinflytande alltid en fråga om vad som är rätt och vad som är fel, vad som är möjligt och vad som är önskvärt. Hittar vi rätt gynnar det både oss och våra lärare, och i förlängningen både universitetet och samhället som helhet. För oss är det vad som gör studentinflytande spännande och tidlöst, lika mycket för hundra år sedan som hundra år in i framtiden - med nya, engagerade studenter, i nya former och med nya frågor.

 

Karl Kilbo Edlund
Ordförande, Göteborgs universitets studentkårer, Gus

Julia Nyberg
Vice ordförande, Göteborgs universitets studentkårer, Gus

 

Här kan du läsa mer om Gus verksmahet och dess presidium.

 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.