Foto: Pexels/Creative Commons CC00.

Rekordmånga anmälningar om fusk i samband med distansundervisning

Antalet anmälningar till disciplinnämnden ökade mer än dubbelt så mycket från 2019 till 2020. Anledningen tros vara annorlunda tidspress och ovana vid distansundervisning. Samtidigt ökar handläggningstiden i disciplinnämnden. Fler än hälften av alla ärenden från 2020 väntar fortfarande på att hanteras eller dröjer med beslut.

Omställningen till distansundervisning på såväl Göteborgs universitet, GU, som Sveriges övriga lärosäten gick enligt lärosätena själva smidigt till. Frågor om vilka effekter det skulle få på undervisningen fick initialt mindre fokus.

En påtagligt synlig förändring före och efter att pandemin bröt ut är den som visar antalet ärenden i disciplinnämnden vid GU. För 2019 var det totala antalet anmälningar 103 stycken. Under år 2020 har siffran mer än dubblats. Hela 251 fall har inkommit till nämnden. Enligt Mattias Goksör, prorektor vid Göteborgs universitet beror detta troligtvis på den snabba omställningen till distansstudier. 
– Omställningen har i många fall inneburit nya sätt att examinera på utbildningar, inte minst i övergången från salstentamen till examinationsformer i hemmiljö. Det är även så att möjligheterna att förhindra att studenter olovligen samarbetar med varandra är mer begränsade under en tentamen på distans. Vi har under 2020 sett en tydlig ökning i antalet anmälningar som gäller just otillåtet samarbete mellan studenter under en tentamen, men tyvärr har även anmälningarna om plagiat ökat, säger han.

Win 8429Mattias Goksör. Foto: Johan Wingborg.

Göteborgs universitet är inte det enda universitet som har sett en ökning av antalet anmälningar. Även Uppsala universitet, Karlstad universitet och Mittuniversitet har sett en ökning inom sina respektive disciplinnämnder. Ökningen beror också på att studenter är mindre försiktiga eller lättare glömmer av att de fuskar när det är distansundervisning.

– Den vanligaste anmälningen just nu är att körningen genom Urkund visar på likheter med andra arbeten. Examinatorn kan också ha grund för anmälan om kopiering eller fusk även om en text inte är exakt likadan som en annan text, men har liknande struktur eller uppbyggnad. Sen gäller regler om tillåtna hjälpmedel fortfarande. Om en student skriver en tenta genom Canvas så kan examinatorn se om något mer dokument i Canvas är öppet. Om det i sig inte är tillåtet, kan det bli ett disciplinärende, säger Eva Fluur Jonson, studentombud vid Göteborgs universitet.

 Trots att det nu verkar finnas fler förutsättningar som gör att studenter kan råka ut för en anmälan av misstag, berättar hon samtidigt att det är fler nu än innan som medger att de har gjort fel.
– Det är fler nu än innan som erkänner, ja. Att det ändå blev som det blev kanske studenten förklarar med att det är annan stress under corona och med distansundervisningen, eller att studenten helt enkelt inte tänkte på vad som hände, samt att hen fick hjärnsläpp, säger Eva Fluur Jonson.

gus eva IMG 2632Eva Fluur Jonson. Foto: Violetta Kovacka. 

Med anledning av den stora ökningen har hanteringen av ärendena gått långsamt. Redan under 2020 låg disciplinnämnden efter med hanteringen av ärenden som inte behandlats från året innan. Enligt disciplinnämndens handläggare, Kristofer Johansson, har GU under år 2020 haft betydligt fler sammanträden för att möta den ökade ärendemängden. Trots detta finns fortfarande 115 obehandlade ärenden kvar från 2020, bara 85 ärenden har hunnit behandlas och redan nu - en dryg månad in i 2021 - har 27 nya fall inkommit. Det att jämföra med 2019 då 68 stycken disciplinåtgärder utfärdades av de 103 fall som inkom till disciplinnämnden.

Väntetiden och ovissheten innebär en påfrestande situation för de studenter som väntar på besked från disciplinnämnden, eftersom de måste fortsätta sina studier och som längst kan få upp till 6 månaders avstängning om det så beslutas. 
– Långa väntetider är så klart inte bra och vi kommer fortsätta med extrainsatta sammanträden under hela 2021 för att så snabbt som möjligt hantera alla inkomna ärenden på ett rättssäkert sätt, säger Mattias Goksör, prorektor på Göteborgs universitet.

Mängden anmälningar till disciplinnämnden har även innan coronapandemin ökat kontinuerligt med åren. Nu under distansundervisningen är situationen alltså värre än något år innan. Göteborgs universitet ser allvarligt på situationen men säger att man arbetar för att motverka fusket och även framtida fusk vid just distansutbildning. 
– Universitetet har arbetat med olika åtgärder för att bland annat försöka förhindra fusk vid tentamen i hemmiljö. Studenter vid universitetet får på olika sätt information, från fakulteten eller institutionen som de tillhör, om att misstänkt fusk kommer att anmälas till disciplinnämnden. Universitetet kommer också på olika sätt att fortsätta informera och påminna studenterna om vad ett vilseledande vid examination innebär och de disciplinära åtgärder som vidtas mot den student som försöker vilseleda, säger Mattias Goksör. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.