Saga Pilblad Hjerpe. Foto: Sophia Gelhaar Hermelin.

GU på sjunde plats på Klimatstudenternas ranking

För andra året i rad rankar organisationen Klimatstudenterna Sveriges universitet och högskolors klimatarbete. I år hamnade Göteborgs universitet på sjunde plats, med totalt 77 poäng av 100. Jämfört med förra året är detta en förbättring med fyra placeringar då lärosätet hamnade på elfte plats, med endast 27 poäng av 100.

År 2019 skärpte regeringen kraven i arbetet med hållbar utveckling för Sveriges universitet och högskolor, i syfte att minska negativa påverkan på miljö och utsläpp av växthusgaser. Samma år skrev 37 lärosäten under det Klimatramverket för universitet och högskolor, som säger att medverkande universitet åtar sig att nå 1.5-gradersmålet. 1,5 gradersmålet innebär att den globala temperaturökningen ska begränsas till just 1,5 grader, ett beslut som fattades 2016 i det globala klimatavtalet som fick namnet Parisavtalet.

Någon systematisk uppföljning av att respektive lärosäte uppfyller de mål som ställs, görs inte, vilket organisationen Klimatstudenterna uppmärksammat. Genom en klimatranking över lärosätenas klimatarbete riktar de nu fokus på det arbete som görs. 

Initiativet till Klimatstudenterna togs av studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och 2018 kopplades även studenter från Göteborg och Stockholm in och Klimatstudenterna Sverige bildades med målsättningen att växa till en nationell och vidare internationell studentrörelse som tillsammans jobba mot en hållbar framtid.

Saga Pilblad Hjerpe, är ordförande för Klimatstudenterna Göteborg. Hon ser klimatrankingen som ett viktigt verktyg med vilket universiteten kan jämföra och förbättra sitt klimatarbete.
– Jag tror det kan bli en morot för de som inte har så många poäng att börja prestera bättre i sitt klimatarbete. Så de kan inspireras och ta lärdom av de universitet som har fått högre poäng, säger hon.

Rankingen bygger på fyra kategorier: mängden flygutsläpp per årsarbetskraft, mätning av totalt utsläpp, minskning av flygutsläpp från föregående år och vad för mål och handlingsplaner för utsläppsminskningar respektive lärosäte har. Mål och handlingsplaner bedöms av Klimatstudenterna utifrån de enkätsvar lärosätena skickat in. De poäng som därefter tilldelas respektive lärosätet baseras på hur väl man presterat i sina svar. 

De lärosäten som presterade bäst 2021 är Chalmers och Newmaninstitutet som båda fick 89 poäng, följt av Kungliga tekniska högskolan med 86 poäng. Sammanlagt deltog 25 lärosäten, jämfört med förra årets 16 deltagande. Inget lärosäte har ännu kommit upp i totalsumman om 100 poäng.
– Vi tycker det visar på att det behövs ett fortsatt arbete och att det är en bit kvar där det behöver mätas fler utsläppskällor, och att det kontinuerligt sätts högre mål som också efterlevs av universiteten. Vi tycker å andra sidan att det syns tydligt från förra året att det har hänt mycket och många universitet har fått högre poäng, så det är verkligen möjligt att förbättra sitt klimatarbete, säger hon.

Göteborgs universitet har ökat sitt resultat med 50 poäng från förra året. Saga Pilblad Hjerpe säger att detta delvis beror på att GU faktiskt jobbar mycket för att nå Klimatramverkets mål men också att coronapandemin bidragit till att färre flygresor genomförs.

Klimatstudenterna tycker dock det finns mer att göra och föreningen hoppas att lärosäten ska lyckas minska sin klimatpåverkan mer än vad Klimatramverkets riktlinjer säger. De vill sätta högre krav och menar att det är möjligt att nå målen tidigare än vad som är uttalat.
– Klimatramverket innebär bara att man åtar sig uppgiften, det är ju inte så mycket mer uppföljning av det. Vi hoppas att universiteten kommer att fortsätta minska sina utsläpp och det är så tydligt det senaste året att det går att göra på kort tid. Jag tror också att frågan bara kommer bli större och större. Det kommer ställas högre krav från studenter, anställda och från samhället i stort på att utsläppen ska minska, och då gäller det för universiteten att våga ta ledarrollen och visa resten av samhället att det går. Vi vill att universiteten som kommer med forskningen ska leva som de lär, säger Saga Pilblad Hjerpe.

 

RESULTAT KLIMATRANKNINGEN 2021:


Källa och översikt: Klimatstudenterna.

 

Mer om föreningen och deras arbete kan du läsa här.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.