Kårerna vittnar om brister i lärarnas digital kompetens

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har till sina medlemskårer ställt frågan om vilka utmaningar som varit framträdande i samband med pandemin. Flera av kårerna har i sina svar lyft lärarnas digitala undervisningskompetens som ett problem. SFS vill därför att regeringen säkerställer att mer görs för att lärarna ska bli bättre rustade för framtida digital undervisning.

I samband med att pandemin bröt ut tvingades landets lärosäten förlägga sin undervisning till att vara på distans och därmed bedrevs merparten av all undervisning digitalt. Men de utmaningar som det ställde på landets föreläsare och lärare, visar nu kårernas svar, har drabbat undervisningen och studenterna på ett negativt sätt.

SFS ordförande Simon Edström ger, i en intervju med Sveriges radio, ett eget exempel på vad han menar var undermålig digital undervisning.
– Min lärare höll kameran i ena handen och pennan i andra handen och visade sina anteckningar, det är ju i princip oanvändbar utbildning, säger han.

Göteborgs universitets studentkårers, Gus, ordförande, Karl Kilbo Edlund, menar att SFS lyfter viktiga poänger och delar till viss del deras bild av situationen.
– Även vid GU behöver den digitala pedagogiken och utrustningen för digital undervisning förbättras. Självklart har omställningen till digital undervisning inneburit många barnsjukdomar och det finns behov av ytterligare kompetensutveckling och förstärkning, och visst kan en ibland ifrågasätta kvaliteten när det blev som det blev under omställningen. Men vi vill understryka att utbildningarna i allmänhet skulle vara oanvändbar är inte en bild vi delar, säger Karl Kilbo Edlund. 

Mer digital undervisning är att vänta även efter pandemikrisen. I Sveriges radios egna rundringning svarar 14 av 17 tillfrågade universitet i landet, att mer digital undervisning sannolikt är att vänta. Det kräver i sin tur att lärarna blir bättre på att just undervisa via nätet, menar SFS.
– Den digitala undervisningssituation är annorlunda än den fysiska, den kräver andra sätt att lägga upp undervisningen på. Regeringen måste verkligen satsa på att, när vi går ut ur den här krisen, att lärarna är väl rustade för den förändringen, säger SFS ordförande Simon Edström.


SFS vice ordförande Linn Svärd och ordförande Simon Edström. Foto: Maria Cruseman.

Vid Göteborgs universitet är planeringen för den digitala utvecklingen igång.
– Att utveckla pedagogiken och nu specifikt kvaliteten i det digitala sammanhanget är frågor vi alltid lyfter. Vi har fått stort gehör och är mycket glada att det nu planeras universitetsgemensamma satsningar för att både höja lägstanivån och ge ytterligare utvecklingsmöjligheter inom digital pedagogisk kompetens på GU, säger Karl Kilbo Edlund. 

Han fortsätter:
– Vi ser att pandemin verkligen har kick-startat en utveckling av digitala och blandade utbildningsformer, som kan göra att utbildningen blir mer ändamålsenlig, enklare att internationalisera och ge fler tillgång till högre utbildning. De digitala verktygen ska användas när de är bättre än den fysiska, men digitaliseringen är inget självändamål. Och så klart behöver barnsjukdomarna som kom med den hastiga omställningen först identifieras och behandlas. Sedan ärver vi så klart det generella problem som fanns innan pandemin, att många lärare tyvärr inte får tillräckligt med tid för att förbereda undervisning på ett bra sätt, eller i vissa fall att en inte väljer att prioritera undervisningen tillräckligt, i relation till sin forskning eller annan verksamhet. Vi behöver därför fortsatt arbeta dels med att förstärka de pedagogiska meriterna, dels för att ge lärare bättre förutsättningar att utveckla sin undervisning.


Göteborgs universitets studentkårer, Gus, ordförande Karl Kilbo Edlund. Foto: Bernhardina Hörnstein.

Ett tydligt budskap från SFS ordförande är att det krävs mer pengar från regeringen i satsningarna rörande den digitala undervisningen. Regeringen har för såväl i år som nästa år avsatt 15 miljoner kronor för att höja kvaliteten i distansutbildning och för att stärka stödet för de studenter som saknar studievana och som studerar på distans. Universitetskanslersämbetet är den statliga tillsynsmyndighet för högskolor och universitet som har i uppdrag att följa hur distansundervisning påverkat högskolor och universitet. Utifrån deras kommande bedömningar kan det bli aktuellt med ytterligare satsningar.
– Det är sånt som vi i så fall får återkomma till men vi ska ta tillvara på det digitala språnget och jag vet att lärosätena också jobbar själva aktivt med detta för det är klart att det är något annat att undervisa digitalt än på plats, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i intervju med Sveriges radio. 


Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.