Göteborgs universitet kvalitetssäkring får högsta omdöme av UKÄ

UKÄ, Universitetskanslersämbetet, har sedan 2018 granskat Sveriges samtliga lärosätens arbete för kvalitetssäkring gällande utbildning. Nu är UKÄ klara med granskningen av Göteborgs universitet. Lärosätet har bland annat fått högsta omdöme av bedömargruppen, men granskningen lyfter att det även finns utvecklingsområden.

2017 infördes ett nytt system på nationell nivå för kvalitetssäkring av lärosätenas utbildningar. Lärosätena ska själva ansvara för kvalitetssäkringen av deras samtliga utbildningar. Dessa ska senare granskas av UKÄ som nu genomfört en sådan granskning av bland andra Göteborgs universitet som får ett högsta omdöme.

UKÄ:s utvärdering går till som så att lärosätena som ska granskas, skickar in en självvärderingsrapport samt omfattande dokumentation gällande ett antal fördjupningsspår. Studenterna vid lärosätet skickar även de sina egna synpunkter och utvärderingen kompletteras med att en bedömargrupp från UKÄ som gör ett platsbesök.

Bedömargruppen anser i det här fallet att Göteborgs universitet har ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem med ett fokus på utveckling, samt att ansvarsfördelningen är tydlig.

“Det är väldigt roligt att UKÄ:s bedömargrupp har en så positiv bild av vårt arbete med kvalitetssäkring”, säger rektor Eva Wiberg i en intervju på GU:s hemsida. Hon fortsätter: 

”Att ha ett välfungerande system, som tidigt fångar upp och åtgärdar eventuella problem, är förstås oerhört viktigt, främst för studenterna, men också för alla som arbetar vid universitetet”, säger Eva Wiberg.

UKÄ anser också att utbildningarna genomförs och utformas på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att vara aktiva. Universitetet ger också möjligheter för studentinflytande, vilket bedömargruppen lyfter upp i utvärderingen.

I utvärderingen lyfts även utvecklingsområden. Bedömargruppen rekommenderar bland annat att lärosätet utarbetar mer tydliga uppdragsbeskrivningar för rollerna som prefekt och viceprefekt för utbildning. Detta skulle då öka transparensen och ge bättre förutsättningar för erfarenhetsutbyten inom och mellan fakulteterna. 

Det rekommenderas också att universitetet arbetar för att förbättra systematiken mellan utbildning och forskning, samt att man ser över reglerna för studenternas deltagande i utbildningsutvärdering för att säkerställa lika möjligheter till studentinflytande vid samtliga institutioner och fakulteter. Bedömargruppen anser också att det finns utvecklingspotential för universitetet att både stärka och synliggöra kopplingar med hur studenters hälsa inkluderas i kvalitetssystemet, för att på så sätt utveckla studentstödet till förmån för studenters och doktoranders lärande.

“Det är värdefulla synpunkter från UKÄ som vi självklart kommer att ta till oss. Kvalitet är ju något man aldrig blir färdig med utan ständigt måste utveckla och följa upp”, säger Eva Wiberg i artikel på GU:s hemsida.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.