Foto: Johan Wingborg / Göteborgs universitet.

Första kullen från programmet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap tar examen

Första kullen avgångsstudenter från det tre år långa kandidatprogrammet i Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap håller idag vernissage för examensutställningen ”Behind the Screens”.

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap är ett tre år gammalt kandidatprogram som ges vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Humanistiska fakulteten. Vid programmet lär sig studenterna att förstå konstnärliga processer, analysera tekniska och ekonomiska företeelser inom konst och media. En inriktning som i sin tur kan leda till yrken som projektledare, analytiker och verksamhetsutvecklare inom konst- och media. Idén till programmet kom från Mats Björkin, docent i filmvetenskap vid Göteborgs universitet, efter de samarbeten han haft med andra institutioner och fakultet över åren. 
– Den viktigaste inspirationskällan är en masterutbildning vid MIT-universitetet i Boston som heter ”Comparative Media Studies”. Med utbildningen ville jag ta fasta på det driv som jag sett hos filmvetenskapsstudenter genom åren. Tanken var att hålla det inom institutionen och koppla det till den digitalisering som gör att konst och media idag ser annorlunda ut. Vi ville också pricka in sådant som ekonomi och projektledning för att öka anställningsbarheten, men också ge studenterna verktyg att kunna driva verksamheten själva. 

Inför att programmet skulle starta gjordes en översyn över hur det såg ut i resten av landet. Vid tillfället hade framförallt Malmö högskola och Södertörn liknande utbildningar men med ett starkare fokus på media. Vid första antagningen togs bara 30 studenter in, en skara som nu har vuxit till 50 antagna per år.
– En del av de första studenterna visste inte vad de sökte till eftersom att programmet inte fanns sedan tidigare och vi visste inte heller vad det skulle bli. Det fanns en del oklarheter kring vad det egentligen var vi examinerade eller hur vi tolkade de mål vi hade formulerat, säger Mats Björkin. 

Med anledning av att programmet var nystartat hade man i början ett stort avhopp där hälften av studenterna hoppade av men som idag är betydligt färre. Alexandra Fried är programkoordinator och menar att programmets karaktär kräver kontinuerligt utvecklingsarbete.
– Från början var det mycket fokus på den första kullen och vi förstod att vi var tvungna att arbeta vidare med utvecklingsarbetet. Det är en sak att gå från att skriva programplanering till att sätta det i verket. Vi blev tvungna att hitta andra lösningar än de vi först hade tänkt ut och utgick mycket från den återkoppling vi fått av studenterna. 

Studenternas återkoppling har varit värdefull för att driva programmets utveckling och förbättring. Alexandra Fried menar att utbildningen lockar till sig engagerade och ambitiösa studenter.
– Våra studenter tänker utanför boxen och då måste även vi vara beredda på att göra det. Deras respons har varit väldigt blandad och har handlat om till exempel omfattning av projektarbete eller att man vill arbeta på ett annat sätt. Det har varit både högt och lågt, men det är viktigt att lyssna på studenterna och hitta en medelväg trots vårt ramverk. Jag tror att detta är ett program som hela tiden måste utvecklas och förändras i och med att marknaden hela tiden förändras.

Studenterna som söker dig till MEK kommer oftast direkt från gymnasiet och är intresserade av bland annat projektledning men också kultur och spel. 
– Jag tror att det är kombinationen mellan kultur och entreprenörskap som attraherar dem att söka sig hit. Vissa är praktiker, konstnärer, andra är profiler på sociala medier och Youtube, och det är bra att ha en sådan blandning framförallt när man arbetar i gemensamma projekt. Man behöver ha olika slags spelare i varje lag. 

Programmet har hållit fast vid sin grundidé men har trots det förändrats en del sedan Mats Björkin ursprungsplan tog start.
– Vi har ändrat på ett och annat under de här tre åren och det har blivit bättre än vad jag hade hoppats på. Det är skönt att kunna säga det när man inte är praktiskt inblandad. Allt blev bra när vi fick ordning på de oklarheter som rådde i början. Utbildningen har också under tidens gång blivit mer förankrad i institutionen och jag känner mig väldigt nöjd över vilken riktning vi går. 

Vad tror du om framtiden för MEK-programmet?
– Det beror nog mycket på vilken personal som jobbar med det. Programmet är till stora delar ett svar på en stor föränderlig omvärld, beroende på vad som händer där måste också MEK påverkas och förändras av det. Jag hoppas att det förändras över tid och inte stagnerar. En möjlig utveckling som jag ser är att det kan komma att gå mer åt det tekniska hållet, avslutar Mats Björkin. 

Behind the Screens

Utställningen "Behind the Screens" är baserad på avgångsstudenteras kandidatuppsatser. Verken som visas på utställningen har sin utgångspunkt inom kommunikation, mottagning, sociala beteenden och samhällsförändring med en estetisk vinkling. Gemensamt för alla utställare är att de rör sig krin temat Behind the Screens. Utställningen visas på Frilagret i Göteborg och vernissage hålls den 30:e maj kl. 17:00 - 20:30. 

 

bjorkin fried
Från vänster: Mats Björkin och Alexandra Fried. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.