Foto: Violetta Kovacka.

Okunskap ingen ursäkt

Mer transparens från institutionerna, mer av norm- och maktkritiska perspektiv under utbildningen, -arbetsgivare som visar ett aktivt ställningstagande mot sexism – Feministiska Juriststudenter formulerar sina visioner om en konkret väg vidare i spåren av metoo.

I oktober bröts den tystnad som länge hämmat jämställdhetsarbetet inom flera yrkeskårer. Inom juristbranschen visade #metoo, följt av #medvilkenrätt, tydligt att det finns djupt rotade, sociala normer där hierarkiska och sexistiska strukturer och beteenden går obemärkt förbi. Det genomsyrar även juristutbildningen. Strukturerna påverkar hur studenterna förhåller sig till varandra och hur de kritiska perspektiv som introduceras under utbildningen mottas.

Sedan Feministiska Juriststudenter Göteborg bildades, hösten 2014, har vi arbetat för att komplettera juristutbildningen med ett norm- och maktkritiskt perspektiv. Vi är involverade i Juridiska institutionens normkritiska granskning av juristprogrammet och har en självklar plats i den organiserade utbildningsgranskningen.

Uppropet #medvilkenrätt har inneburit att de frågor som vi arbetar med att uppmärksamma har hamnat mitt i rampljuset. Det är tydligt att synliggörandet har väckt en stark vilja att förbättra klimatet på vår utbildning och inom vår yrkeskår.

Bakom den samstämmighet som nu råder om att det inte går att backa bandet och blunda för de frågor som lyfts under hösten, finns dock en osäkerhet inför vem som bär ansvaret för att kraften i #metoo ska få genomslag i praktiken. I denna opinionstext vill vi som förening blicka framåt och belysa dels vad vi anser behöver göras för att #metoo ska bli den förändring som förväntas, dels vilken roll vi själva har i det arbetet.

Vår förväntan

Vi vill se #medvilkenrätt som en påminnelse och gemensam utgångspunkt för att med ny kraft ta tag i dessa frågor. Vi förväntar oss också att så ska ske. Målsättningen måste vara reell nolltolerans mot sexuella trakasserier och andra typer av maktmissbruk.

En av de största utmaningarna i att skapa ett före och efter #metoo, är att förändringsarbetet måste präglas av långsiktighet. De studenter som examineras från juristprogrammet kommer otvivelaktigt att hamna på positioner där de får stort inflytande över människors livssituation. Att sexistiska beteenden florerar i denna yrkesgrupp är oroväckande. Så som juristprogrammet ser ut idag, är inte morgondagens jurister utrustade med de verktyg och perspektiv krävs för att avslöja och motarbeta rådande normer, och som är avgörande för någon som intar en så inflytelserik post i vårt samhälle. 

Det praktiska arbetet mot ett efter

Vår uppfattning är att ett viktigt steg är att lärarkollektivet, de som för den dagliga dialogen med studenterna, i vidare utsträckning än idag väver in ett norm- och maktkritiskt perspektiv i all undervisning. Okunskap ska inte kunna användas som en ursäkt för att inte ta det ansvaret.

Föreläsningar och examinationsmoment som belyser rätten ur ett kritiskt perspektiv ska vara en obligatorisk del av grundutbildningen. En sådan förändring kräver att institutionen ställer krav på undervisningen, fortbildar anställda och att kursmålen revideras. På universitetet finns en enorm kunskap att tillgå. Vi anser att Juridiska institutionen i nuläget bör fokusera på att nyttja kompetensen bland professorer och forskare i sitt jämställdhetsarbete.

Även om samtal, dialog och förståelse är fundamentala byggstenar i arbetet med den här typen av frågor, krävs att någon vågar ta på sig ansvaret för faktisk handling. Vi frågar oss hur institutionsledningen ser på sin roll som aktör i den här frågan? I skrivande stund känner vi oss trygga med att ett samtal som tas på stort allvar förs på institutionsnivå i de här frågorna, men när ska institutionen våga visa sin hållning gentemot stundentkollektivet och vara transparenta med hur arbetet fortlöper?

Förändringen av juristprogrammet är inte en tillräcklig åtgärd i sig. Även arbetsgivare behöver visa upp ett aktivt ställningstagande mot sexism. Det är vidare av största vikt att fånga upp de händelser som oundvikligen kommer att fortsätta uppstå under arbetets gång. Vi behöver ett organiserat och oberoende stöd för de, företrädesvis unga och kvinnliga, jurister som i en beroendesituation utsätts för ovälkomna närmanden av handledare eller kollegor. För att möjliggöra det krävs enighet och samordning, från olika aktörers håll.

Den utveckling vi vill se, innefattar även en #metoo-diskussion som rymmer fler parametrar än dikotomin man/kvinna. Var är perspektiven trans, klass, funktionsvariation och rasifiering? Samtalet måste på allvar börja handla om vilka som finns representerade på juristsamhällets höga poster. 

Vi är en nödvändig pådrivande kraft

Att driva en utveckling efter #metoo kommer att vara en smärtsam process, som kommer att ge hela samhället fördjupade insikter. - Arbetet kommer att väcka frågor och känslor som vi inte varit -beredda på, eller bekväma, med att konfrontera tidigare. På vårt bord ligger att fortsätta insistera på att arbetet mot sexistiska strukturer och beteenden fortgår, konkretiseras och etableras. Vi kommer ihärdigt att granska juristprogrammet och juristbranschen med kritiska glasögon och leverera våra synpunkter.

Vi förväntar oss att det ska finnas en fortsatt vilja att ta emot dem, även i frågor som är svårhanterliga och komplexa. Feministiska Juriststudenter Göteborg har den energi och den vilja som krävs för att vara en nödvändig och pådrivande kraft i det arbete, som ska leda oss till den punkt då vi med stolthet säger att vi nått fram till ett efter #metoo inom juristbranschen. 

Malin Petrén och Jorunn Göransson
Feministiska Juriststudenter Göteborg

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.