"Förändring är ett måste"

Opinionsskribenterna är masterstudenter vid Göteborgs universitet och har byggt en app med vars hjälp de vill uppmuntra till partnerskap mellan allmänhet, välgörenhetsorganisationer och företag. De understryker vikten av just samarbete för att arbetet för hållbar utveckling ska fortsätta framåt. 

Vår generation befinner sig i en tid när förändring är ett måste. Vi kan inte längre blunda för eller undvika ansvaret vi har när det gäller hållbar utveckling, detta är ett faktum. För att kunna förbättra världen och uppnå de globala målen för hållbar utveckling, så behövs mobilisering av en gemensam kraft. Våra globala utmaningar kan bara hanteras tillsammans, i samarbeten och partnerskap. Det anser vi är något som alla olika aktörer och sektorer måste inse. Nyckeln till en del av framgången är att skapa samarbetsmöjligheter för dessa, genom olika varianter och genom moderna sätt, där ungdomar och studenter är synnerligen betydelsefulla. 

Den 23:e april i år så fick FN:s säkerhetsråd en rapport angående ungas situation i världen. I rapporten trycks särskilt på att regeringar och andra aktörer måste ändra sitt beteende: många unga människor är frustrerade på grund av att andra aktörer behandlar unga som ett problem och inte som samarbetspartner. Detta pekar tydligt på att vi fortfarande inte inkluderar alla i kampen mot att skapa en bättre värld. För att kunna få till ett kraftfullt och effektivt partnerskap som arbetar mot hållbar utveckling, måste alla inkluderas och mer öppna samarbetsmöjligheter behöver utformas.

Vi använde vår studiebakgrund och kunskap till att skapa Resourced. Ett ambitiöst ideellt projekt/app som har i syfte att skapa samarbeten mellan allmänheten, välgörenhetsorganisationer och företag. Med vårt arbete strävar vi efter att övertyga alla människor om att social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling är avgörande, givande och utförbar. En plattform där samarbetsmöjlighet är stor, lätt och inkluderar alla. I de globala målen för hållbar utveckling formuleras delmålet 17.17 så här: ”Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.” 

Partnerskap är livsviktigt och ungdomar och studenter bör ta ledningen i utformningen. Vi ser att allt slags samarbete behöver plattformar som är i linje med digitaliseringen och den nya moderna utvecklingen. Ett uppdrag som passar studenter, de unga och den nya generationen utmärkt. För att det ska funka måste de bli inkluderade i processen och dessutom våga ta ansvaret. Socialt entreprenörskap är en utomordentlig väg att gå eftersom det finns så många olika sätt att bidra till en bättre värld. Studenter med sina olika erfarenheter och bakgrund kan utnyttja detta och välja den inriktning som intresserar dem. Ingen inriktning är fel och alla kan på något sätt bidra, de globala målen är 17 olika mål att välja bland.

I många avseenden blir världen bättre och utvecklingen är positiv på flera områden. Fler barn än någonsin går i skolan och andelen fattiga i världen har halverats sedan 1990. En anledning är att fler människor och aktörer förstår och är informerade om hur världen ser ut och vilka konsekvenser som finns med en ohållbar utveckling. Men det finns fortfarande stora och många utmaningar kvar.

Något som är absolut nödvändigt är att vi fortsätter engagera oss mot en bättre värld och utveckling. Men för att verkligen få det resultatet som behövs och som vi vill ha, så kan inte en enskild individ, organisation, målgrupp, land eller sektor arbeta själv utan stöd från andra. Behovet av samarbete och partnerskap är tydligt.

Ryan David och Isaac Mintz,
Masterstudenter i European Studies vid Göteborgs universitet och grundare av Resourced.

IN ENGLISH:

Our generation finds itself in a time in which change is a must. No longer can we ignore or avoid the responsibility we have for sustainable development – that is a fact. To be able to improve the world and reach the Global Goals for Sustainable Development, the mobilisation of our common strength is required. Our global challenges can only be managed together, through cooperation and partnership. We consider this to be something that all actors in all sectors must realise. One of the keys to achieving success is to create innovative and modern opportunities for cooperation – something that young people and students can play a particularly significant role in.

On 23 April this year the UN Security Council received a report focusing on the situations of young people across the world. The report particularly emphasised that governments and other actors must change their behaviours. Many young people are frustrated because other actors treat them as if they are part of a problem, rather than potential partners. This clearly suggests that we must do more to ensure that all of society’s stakeholders are included in the fight to create a better world. In order to realise strong and effective partnerships that work towards sustainable development, everyone must be included and more open partnership opportunities must be created.

We have used our academic backgrounds and practical experience to create ReSourced – an ambitious project/app that aims to create partnership between the public, charity organisations, and businesses. With this app, we strive to convince people that social, economic, and environmental sustainable development is crucial, rewarding, and achievable. ReSourced is a platform where partnership opportunities are abundant, easy, and inclusive.

Goal 17.17 of the Global Goals for Sustainable Development is as follows: “Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships”.

Partnership is vital and young people and students should take the lead in shaping future cooperation. We believe that partnership requires modern platforms that are integrated into our increasingly tech-driven future. The mission to develop these types of platforms perfectly fits the skills and interests of the next generation. Social entrepreneurship is an excellent pursuit and there are a myriad different ways that we can contribute to a better world. Students can utilize their diverse backgrounds and experiences and focus on the issues that matter most to them. No one direction is more important than another, and everyone can contribute something – the 17 Global Goals are a valuable foundation for the development of different solutions.

In many ways, we should be positive about the progress of social development in many areas of the world. More children than ever are in school and the number of people living in poverty has halved since 1990. One reason for this is that more people and actors understand and are informed about how our global future looks and what the consequences of unsustainable development are. Nevertheless, numerous difficult challenges remain and it is absolutely necessary that we continue to commit ourselves to developing a better world for all. We cannot achieve the results that are needed and that we want if individuals, organisations, companies and countries work in isolation from each other. The need for cooperation and partnership is clear.

Ryan Davis and Isaac Mintz,
Master’s students at Gothenburg University and co-founders of ReSourced

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.