Montage: Ludvig Hjelm / Pexels creative commons CC00.

"Det studiesociala är så mycket mer än fest"

Studenter måste få känna att de är en del i ett sammanhang. Ens studietid är mer än att plugga för tentor och att gå på föreläsningar. Den sociala samvaron är inte bara en viktig del i studentupplevelsen, utan också för studiemotivationen. Nu när Coronapandemin ser ut att fortsätta lång tid framåt och distansstudierna fortsätter är det extra viktigt att tänka på studenternas välmående och uthållighet. 

 Det är tråkigt att se en närmast hånfull debatt kring studenters festande. Därför är det välkommet med Uppsalas universitets rektors uttalande om att studenter ofta pekas ut oförtjänt och det är inte mer smittspridning bland studenter än hos andra. Självklart ska alla förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och varje enskild individ bör ta sitt ansvar för att minska smittspridningen. Men att förenkla frågan till att handla om att studenters aktiviteter ska ställas in eller att det skulle vara värre att studenter ses på sittning i luftig lokal än ute på krogen leder inte framåt.

Jag har nu publicerat tre nulägesrapporter om studiesituationen under Covid-19, nu senast 19 oktober, där studenternas psykosociala arbetsmiljö har varit en återkommande fråga. I en intervju med studenthuvudarbetsmiljöombuden sades det att ”Det är så himla tydligt att folk behöver umgås, folk behöver prata med varandra”, efter att vi diskuterat den delvisa återgången till campus på vissa fakulteter. Insparkskoordinatorerna som svarade på frågan om hur den Corona-anpassade insparken hade fungerat uppgav bland annat att de nya studenterna var tacksamma att något överhuvudtaget hade arrangerats och glada över att få vara med. En slutsats av rapporten var att det finns ett behov av ”Ett stärkt socialt sammanhang och riktade insatser för att främja den psykosociala arbetsmiljön”.

 Studenter är en heterogen grupp, inte minst på ett så stort och stadsintegrerat lärosäte som Göteborgs universitet är – med 49 150 studenter – är det klart att det finns olika behov. En del studenter uppskattar distansutbildningen, där zoom-föreläsningar kan förenkla livspusslet med minskad restid och ökad flexibilitet. Men tänk på den student som är nyinflyttad i Göteborg, bor på mindre än 25 kvadratmeter och inte ens kunnat träffa sina medstudenter på sitt nya program.

 Jag vill påminna om Folkhälsomyndighetens rapport 2018 ”Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas”. På hemsidan kan man läsa att: ”Resultaten pekar på att en hög andel studenter upplever stress, har symtom på utmattning, ångest och depression och känner oro för att inte klara av sina studier. (…) Bland studenter på högskola och universitet är andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande, suicidtankar eller besvär av oro, ängslan eller ångest högre än bland yrkesarbetande i samma åldersgrupp.” 

Folkhälsomyndighetens statistik visar också att 15-24 är den enda åldersgrupp där antalet suicid inte minskar. Än vet vi inte följderna av Coronapandemin och det är för tidigt att säga exakt hur studenters psykiska hälsa påverkas. För vissa kanske distansstudierna passar bättre, för andra har det förödande konsekvenser. Det är viktigt att understryka allvaret i detta. Därför är det studiesociala så mycket mer än fest. Det är möjligheten att känna sig inkluderad och få ett sammanhang. Att ta första steget till kontakt med andra kan bli mycket svårare när man inte kan föreslå en kaffe efter seminariet eller när man stöter på varandra på campus. Därför behöver vi tillsammans hitta bra, kreativa och hållbara lösningar framåt.

 Julia Nyberg
Vice ordförande Göteborgs universitets studentkårer, Gus

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.