Montage: Pixabay/Pexels / Creative Commons CC00.

"Lägg resurserna på att omforma tentor, inte på övervakning"

Salstentamen under pågående pandemi fortsätter att vara en aktuell fråga för många. Vi anser dels inte att det är försvarbart att alls hålla fysiska tentamina under pandemin, och dels att rädslan för fusk på digitala tentamina gör att stora resurser felaktigt läggs på övervakning av studenter. De resurserna hade gjort mer nytta för alla om de lagts på bättre utformade digitala tentamina.
  

Som studentrepresentanter i utbildningsnämnden vid Göteborgs universitet är vi oroliga för att fokus hamnat fel. I våras anmäldes mycket fusk i anslutning till de digitala distanstentamina, men som Göteborgs universitets studentkårer (GUS) tidigare påpekat är ett ökat antal anmälningar inte nödvändigtvis lika med ökat fusk. Vår uppfattning är att mycket av “fusket” beror på att studenter pluggar tillsammans och därför ger liknande svar på frågorna. Samma sak sker vid fysiska salstentamina, men då görs ingen rapport om fusk eftersom tentamensvakterna på plats kan se att något otillåtet samarbete inte ägt rum. Nu när man övergår till digital distanstentamen vill man kompensera med att videoövervaka studenter i deras hem. 

Videoövervakning av studenter som ersättning för fysiskt närvarande tentamensvakter är problematiskt. Dels handlar det om att denna typ av övervakning är integritetskränkande. Dels anser vi att arbetsmiljön för studenter blir undermålig. Men huvudsakligen består problemet i att det inte ger det önskade resultatet. Den övervakning som sker via video i hemmiljö kan mycket sällan användas som bevis för att fusk skett, eftersom det är omöjligt att se till exempel bakom, bortom eller under den begränsade yta som videon visar. Istället försvaras videoövervakningen med att det skulle skicka signaler om att fusk inte accepteras. 

Självklart ska fusk inte accepteras - men digitala tentor måste utformas på ett annat sätt. I dagsläget säger de flesta som anordnar digital distanstentamen att studenter inte får använda böcker eller anteckningar, men utan att tentamensvakterna kan garantera att studenter efterlever de reglerna. För att kompensera för den förändringen är det inte ovanligt att examinatorerna ökar svårighetsgraden på examinationen, exempelvis genom kortare skrivtid, svårare frågor och högre gräns för godkänt. Det är egentligen ekvivalent med att säga att man antar att studenterna ändå kommer att fuska. Utforma istället tentamina där det är tillåtet att använda böcker och anteckningar! 

Argumentet emot att omforma salstentamina till riktiga, fungerande distanstentamina är att det saknas nödvändiga resurser. Men samtidigt öppnar man för videoövervakning, som kräver enorma resurser. Utbildningsenheten har signalerat att man behöver vara en tentamensvakt per 4-5 skrivande studenter, annars är det omöjligt att se vad studenterna gör. Vi tycker inte det är rimligt att lägga den tiden och de pengarna, speciellt med tanke på att många klasser som ska examineras är så stora som 90-120 studenter. 

När vi enligt regeringen maximalt får vara åtta personer med stora avstånd, är det absurt att nära två hundra personer samlas för att skriva en fysisk salstentamen. Vi anser istället att man bör stötta fakulteterna, institutionerna och kurserna i att omformulera examinationer på ett sådant sätt att de är anpassade för hemmiljö, så att studenternas arbetsmiljö bevaras i en för många redan krävande tid. Hemtentamina anses i vanliga fall av universitet både som rättssäkert och högkvalitativt - varför kan vi inte anse samma sak under en pandemi, när de behövs som allra mest?

Kenny Sahlsten, studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid Göteborgs universitet
Karl Kilbo Edlund, studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid Göteborgs universitet samt ordförande för Göteborgs universitets studentkårer

 

Tidigare artiklar om ämnet:
FEL ATT KALLA FUSKET "HEJVILT"
GU FATTAR NYTT BESLUT KRING SALSTENTOR

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.