Foto: Ludvig Hjelm.

"Ett speciellt år för alla"

Nu börjar 2020 gå mot sitt slut och vi har tagit oss igenom halva verksamhetsåret som Gus presidialer. Det har varit ett speciellt år för alla, vilket självklart även har påverkat både universitetets och studentkårernas arbete. Men samtidigt som vi ofta har fått  fokusera på att hantera krisen så har vi försökt tänka långsiktigt för alla studenters bästa.

Sedan Coronapandemins start har Gus varit delaktiga i universitetets krisledning. Tillsammans med medlemskårerna har Gus tryckt på för att salstentamina inte ska ske på plats under det allvarliga smittspridningsläget som varit under sen höst. Även om vi inte kom hela vägen är vi stolta över att ha bidragit till att de allra flesta studenterna kunnat slippa att utsätta sig för onödiga risker på vägen till eller från tentamenssalen eller i trängsel utanför salen. I krisledningen har vi återkommande lyft frågor som tillgång till säkra studieplatser, arbetsmiljön vid tentamina, rätten till anpassningar för studenter i riskgrupp och internationella studenters särskilt utsatta situation.

Vi har publicerat tre nulägesrapporter som undersökt studiesituationen och identifierat nödvändiga åtgärder, lyft frågan om social isolering i Centrala arbetsmiljökommitten och fått igenom att Utbildningsenheten startat en arbetsgrupp för att samla goda idéer för institutioner att skapa sociala samhörighet bland studenter. I Utbildningsnämnden har vi bevakat studenternas rättigheter under examination, och försökt lyfta ett ibland ensidigt perspektiv på att motverka fusk till att omforma examinationer till format som är mer anpassade för digitala studier. Vi deltar också i arbetet med att identifiera vilka lärdomar som finns att ta med sig rörande framtidens utbildning samt hur man ska stötta vid examination i hemmiljö.

Under året har även Universitetskanslersämbetet, UKÄ, påbörjat sin granskning av Göteborgs universitets kvalitetssystem. Första steget är att universitetet skriver en självvärdering, som är en redovisning av hur lärosätet arbetar med de sex bedömningsområden som undersöks, ett arbete där vi aktivt har deltagit. I anslutning till att universitetet lämnar in sin självvärdering så skriver vi studenter en studentinlaga, där vi tillsammans med medlemskårerna sammanfattat studenternas åsikter om hur GU arbetar för hög kvalitet i utbildningen, inklusive bl.a. pedagogik, jämställdhet och  studentinflytande.

Ett långsiktigt arbete har varit utformningen av mål och strategier kopplade till den nya visionen, En vision för världen. När vi tillträdde hade ett utkast med fem områden tagits fram, men studenterna lös med sin frånvaro i det dokument som skulle styra hela universitets inriktning de kommande fyra åren. Därför fokuserade vi på att strategierna skulle inkludera studenters psykosociala arbetsmiljö. Efter många intensiva diskussioner  med ledningsgruppen, ledningsrådet och universitetsstyrelsen beslutades till sist att området “Hållbart studie- och arbetsliv” skulle läggas till. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbeta med att nu omvandla ord till verklighet.

Sist men absolut inte minst vill vi passa på att tacka alla studentrepresentanter, hela doktorandkommittén, alla studerandearbetsmiljöombud och alla kåraktiva för ett mycket gott samarbete - utan ert arbete hade studentinflytandet stått stilla. Nu siktar vi tillsammans mot  2021, ett nytt år och andra halvan av vårt verksamhetsår. Förutom att hitta  fantastiska efterträdare vill vi titta närmare på förutsättningar för studentrepresentanter, pedagogisk meritering och en uppföljning av universitets arbete med studieplatser efter “Knô dig in”-rapporten.

Men först är det dags för lite ledighet över jul och nyår. Vi ses snart igen, ta hand om er tills dess!

Varma vinterhälsningar,
Julia Nyberg, Gus vice ordförande 
Karl Kilbo Edlund, Gus ordförande

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.