Foto: Ludvig Hjelm.

"Mer dialog och rutiner för återkoppling bygger kvalitetskultur"

Det är dags att tycka till! Vi vill se mer dialog med studenterna som del i utbildningarnas kvalitetsarbete. I vår rapport “Dags att tycka till - En undersökning av kursvärderingar vid Göteborgs universitet” syns på samma gång ett stort engagemang men också en stor frustration hos både lärare och studenter. 

Medan lärarna upplever ett bristande intresse och låg svarsfrekvens från studenterna, brister studenternas tillit till att deras synpunkter gör skillnad. Gemensamt för både lärarna och studenterna är önskan om mer dialog som kan göra enkäterna mer kompletta.

I rapporten skiljer vi mellan formativa och summativa kursvärderingar. Formativa kursvärderingar är de som sker löpande under kursen, genom en dialog som uppmuntrar studenter och lärare att tillsammans utveckla utbildningen. Summativa kursvärderingar är de som ges vid kursens avslutande, oftast i form av en enkät. Båda behövs! Medan de summativa ger större förutsättningar för anonymitet och fångar upp en större del av gruppens åsikter, skapar de formativa ett mer dynamiskt utvecklingsarbete – tillsammans bygger de en kvalitetskultur.

Genom att resultaten från de summativa kursvärderingarna enkelt tillgängliggörs för både studenter och lärare kan de diskuteras i ett större sammanhang med syfte att utveckla en kurs redan när den startar. Därigenom utgör de en utgångspunkt för den formativa utvärderingen.

Självklart förekommer dialog redan idag, men rapporten visar att ungefär hälften av alla institutioner saknar rutiner för återkoppling av resultaten från de summativa kursvärderingarna. Det bryter den viktiga återkopplingen och innebär att dialogen inte sätts igång. Därför behövs mer systematik i och en bredare implementering av formativa kursvärderingar. Hur det görs bäst är så klart olika i varje verksamhet, men vi har identifierat några aspekter som vi tror är viktiga framgångsfaktorer:
- För att de ska bli en fullvärdig del i kursvärderingsarbetet behöver studenternas åsikter antecknas.
- Studenternas formativa inspel behöver ingå i den återkoppling som sker efter att kursvärderingarna sammanställts.
- De ändringar som gjorts baserat på kursvärderingar ska också meddelas studenter.

Det är dock inte meningen att belastningen på lärare ska öka i och med detta. Vi vet alla att såväl lärare som studenter inom universitetet ofta har ont om tid och därför efterfrågar vi att en rekommendation eller manual tas fram, med goda exempel och modeller som inspiration för kursansvariga som ska genomföra formativa kursvärderingar.

Men vänta inte med det! Vi uppmanar både lärare och studenter att redan idag testa nya vägar framåt och förbättra kvalitets- och utvecklingsarbetet vid just din utbildning. Dröm stort och tänk utanför boxen - hur hade du velat att de formativa kursvärderingarna utformas?

Julia Nyberg, vice ordförande Göteborgs universitets studentkårer
Karl Kilbo Edlund, ordförande Göteborgs universitets studentkårer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.